RAKLET YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Gebze Organize Sanayi Bölgesi Mah. Kemal Nehrozoğlu Cad. GOSB Teknopark Kuluçka Merkezi-2 1.Üretim Binası 5. Ünite Kesit Ç Gebze/Kocaeli adresinde mukim Raklet Yazılım Ticaret Limited Şirketi (Bundan böyle RAKLET olarak anılacaktır.) ............................ adresinde mukim ................................ (Bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır.) Bu sözleşme kapsamında yapılacak tüm bildirimlerde yukarıdaki adresler geçerli olup, taraflar adres değişikliklerini en geç on gün içinde karşı tarafa bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde bu adreslere yapılan tebligatlar usulüne uygun olarak yapılmış sayılır. TANIMLAR SİTE: https://www.raklet.com adresli web sitesi 580 California Street, 12th & 16th Floors San Francisco, California, 94104, A.B.D. adresinde mukim Raklet LLC. tarafından geliştirilen ve SİTE üzerinden erişilebilen web tabanlı uygulama ÜYE: KULLANICI’nın tanımladığı ve yazılıma internet üzerinden erişim sağlayan kişiler KONUSU İşbu Sözleşme’nin konusu, YAZILIM üzerinde KULLANICI’ya 4. maddede belirlenen süre boyunca gayrimünhasır kullanım hakkı (basit ruhsat/lisans) tanınması, karşılığında ise KULLANICI tarafından 11. maddede belirlenen LİSANS BEDELİ’nin RAKLET’e ödenmesinden ibarettir. Bu sözleşme kapsamında RAKLET tarafından YAZILIM içinde verilen hizmetler şunlardır: Üyeler için Bireysel Profil Sayfaları ve Bilgi Güncelleme Modülü: YAZILIM aracılığı ile ÜYEler bilgilerini güncelleyebilir ve bir profil oluşturabilir; bu profil içerisindeki verilerini diğer üyeler ile paylaşabilirler Üye Yönetim Modülü: KULLANICI ÜYE’lerin bilgilerine erişebilir, bunları güncelleyebilir Aidat Toplama Modülü: KULLANICI RAKLET’in entegrasyonunu sağladığı ödeme sistemleri aracılığı ile üye aidatı toplayabilir Bağış Toplama Modülü: KULLANICI RAKLET’in entegrasyonunu sağladığı ödeme sistemleri aracılığı ile bağış toplayabilir Toplu E-Posta Gönderimi Modülü: KULLANICI YAZILIMDA tanımlı ÜYElere toplu ya da bireysel olarak e-posta gönderebilir Toplu SMS Gönderimi Modülü: KULLANICI YAZILIMDA tanımlı ÜYElere toplu ya da bireysel olarak sms gönderebilir Raporlama Modülü: KULLANICI ÜYE girişleri, ödemeler, vb. konularda rapor görüntüleyebilir ve bu raporları dışa aktarabilir. SÜRE İşbu sözleşmenin süresi, ilk 1 ayı DENEME SÜRECİ olmak üzere toplam 2 aydır. Sözleşme, 12. madde uyarınca sona erdirilmediği takdirde, mali hükümler saklı kalmak kaydıyla aynı koşullarda 1(bir) aylık süre için kendiliğinden uzayacaktır. Sözleşmenin yenilenmesine müteallik işbu hüküm, sözleşmenin müteakip aylarda devamı halinde de geçerliliğini koruyacaktır. LİSANSIN KAPSAMI İşbu Sözleşme ile KULLANICI’ya tanınan lisans hakkı basit lisans olup, Raklet LLC ve RAKLET, YAZILIM üzerindeki mali ve manevi haklarını üçüncü kişilere devretmek ve/veya kullanım yetkisi tanımak, lisans vermek haklarını muhafaza etmektedir. İşbu Sözleşme kapsamında KULLANICI’ya tanınan lisans hakkı, 3. maddede sayılan hizmetlerden faydalanmak üzere YAZILIM’a SİTE üzerinden erişerek kullanmasından ibaret olup, tasarruf yetkisi dahil eser sahipliğine ilişkin tüm mali ve manevi haklar Raklet LLC’de ve mali ve manevi hakları kullanım yetkisi RAKLET’te kalmaya devam edecektir. İşbu lisans KULLANICI’ya YAZILIM üzerindeki manevi hakları kullanma yetkisi veya YAZILIM’ı işleme, çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim hakkı veya bu hakları kullanma yetkisi vermez. KULLANICI, hiçbir şekilde üçüncü bir kişiye işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini devredemez, kullanım hakkı tanıyamaz, çoğaltma ve işleme serbestisini kullanamaz, kodu çoğaltamaz, kod formunu çeviremez, tersine mühendislik işlemleri yapamaz, işleme eser oluşturamaz. YAZILIM ÇALIŞMA ORTAMI ve ŞEKLİ YAZILIM’a erişim internet aracılığı ile ve ÜYE’nin şifresi, sistemdeki kayıtlı telefonuna sms ile gönderilen şifre ya da sosyal ağlar (Google, Facebook, Microsoft vb.) üzerinden güvenli bir şekilde sağlananır. Her giriş kayıt altında tutulur ve ilişkili olmayan kişilerin uygulamaya erişimi engellenir. Web Sunucusu ve veri tabanı en güncel saldırı tespit ve önleme sistemleri ile korunur ve otomatik olarak yamalanır. ÜYE ve YAZILIM arasındaki iletişim SSL (Secure Socket Layer) teknolojisi ile şifrelenir. KULLANICI, YAZILIM’ın kullanmasının aylık işlem ve saklama hacimleri de dahil olmak üzere çeşitli kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar SİTE’de veya YAZILIM’da belirtilecektir. VERİLERİN GİZLİLİĞİ KULLANICI, işbu sözleşmenin ifası amacıyla, RAKLET’e özel ve gizli kabul edilen çeşitli veriler veya diğer bilgiler (“Gizli Bilgi”) sağlayabilecektir. KULLANICI RAKLET ile paylaştığı ÜYE’lere ait kişisel verileri hukuka uygun olarak edinmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. RAKLET, bu Sözleşme hükümleri altında aldığı tüm Gizli Bilginin gizliliğini korumakla yükümlüdür. RAKLET, Gizli Bilgileri, yalnızca Raklet LLC ve kendi ve Raklet LLC bünyesinde bulunan çalışanlar, temsilciler ve danışmanlar ile paylaşacaktır. RAKLET, işbu Sözleşme’nin ifası amacı dışında, Gizli Bilgileri kullanamaz, kopyalayamaz veya açıklayamaz. RAKLET diğer tarafın önceden yazılı izni almaksızın, Gizli Bilgileri herhangi bir üçüncü kişi ile paylaşamaz/ açıklayamaz. RAKLET, Gizli Bilgilerin paylaşılmış olduğu yöneticileri, yetkilileri, çalışanları, danışmanları tarafından Gizli Bilgilerin korunması için elinden gelen en üstün çabayı sarf edeceğini ve Gizli Bilgilerin korunması için gerekli tüm önlemleri almayı kabul eder. Aşağıdaki durumlarda, RAKLET, Gizli Bilgilerin açıklanması sebebiyle sorumlu olmayacak ve işbu maddede belirlenen kullanmama yükümlülükleri söz konusu Gizli Bilgiye uygulanmayacaktır: Söz konusu bilginin halihazırda veya daha sonra bu maddenin ihlali söz konusu olmaksızın ve RAKLET’in herhangi bir kusuru olmaksızın, kamuya mal olması halinde, Söz konusu bilginin, RAKLET tarafından, bu Sözleşme’nin yürürlük tarihinden önce, usulüne ve yasalara uygun olarak biliniyor olması, Söz konusu bilginin, önceden izin alınmak suretiyle açıklanmış olması halinde, Söz konusu bilginin, bu madde hükümleri çerçevesinde açıklanmasını takiben, bu Gizli Bilgiyi yayma hakkı konusunda herhangi bir sınırlamaya tabi olmayan üçüncü kişilerden hukuka uygun bir şekilde öğrenilmesi halinde, Söz konusu bilginin, Gizli Bilgi’den bağımsız olarak veya Gizli Bilgi’yle herhangi bir ilgisi olmaksızın, RAKLET çalışanları, temsilcileri veya danışmanları tarafından geliştirilmiş olması halinde, RAKLET, sözleşmenin ifası amacıyla Gizli Bilgileri sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarması halinde, Söz konusu bilginin, verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari veya yargısal mercilerin talebi gereği açıklanması halinde [şu kadar ki, söz konusu karar veya talebin gizli bilgiler paylaşılmadan önce, mümkün ise en kısa sürede KULLANICI’ya yazılı olarak bildirilmesi ve KULLANICI’nın talep etmesi halinde söz konusu karar veya talebe karşı itiraz edilmesi hususunda uygun bir şekilde işbirliği ve yardım etmesi şartı ile]. Sözleşmenin sona ermesi durumunda RAKLET YAZILIM’ın veri tabanında bulunan ve KULLANICI’ya ait bütün GİZLİ BİLGİLER’i KULLANICI’ya teslim edecek ve aynı zamanda bütün bu verileri veri tabanından silecektir. TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ RAKLET YAZILIM’ı Sözleşme koşullarına uygun şekilde çalıştırmakla yükümlüdür. Sistem güncellemesi, önleyici bakım ve kalibrasyon gibi KULLANICI’ya önceden bildirilen planlı durdurma ve mücbir sebep hâlleri dışında, RAKLET KULLANICI’ya Sözleşme’nin başlangıcına göre hesaplanacak 1 yıllık periyotlarda %98 ulaşılabilirlik sağlayacaktır. RAKLET YAZILIM’ın desteğini e-posta ve telefon aracılığı ile sağlar. RAKLET veri tabanında muhafaza ettiği bilgilerin yedeğini tutmak ve düzenli olarak alarak veri güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. KULLANICI ve ÜYE ile RAKLET sunucuları arasındaki diğer servis sağlayıcılarında oluşabilecek kesintilerden dolayı verilerin kaybolmasından RAKLET sorumlu değildir. RAKLET YAZILIM’a entegrasyonunu sağladığı ve KULLANICI’nın YAZILIM üzerinden seçim yaparak kullandığı ve üçüncü kişilere ait diğer sistemlerde (örnek: Ödeme Sistemleri, SMS Gönderim Sistemi, E-posta Gönderim Sistemi, vb.) yapılan işlemlerden ve bunlardan doğan yasal ve mali yükümlülüklerden sorumlu değildir. RAKLET ve/veya Raklet LLC, lisans bedeli için KULLANICI’nın kredi kartı ve ödeme bilgilerini saklayabilecek ve Sözleşme’nin otomatik yenilenmesi halinde müteakip dönemlerde bu ödeme bilgilerini kullanarak tahsilat yapabilecektir. KULLANICI ve ÜYELER’in şifrelerinin gizliliği ve güvenliğinin korunmasından KULLANICI ve ÜYELER sorumlu olacak olup, YAZILIM üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin KULLANICI ve ÜYE tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk KULLANICI’ya ve ÜYE’ye ait olacaktır. KULLANICI ve ÜYE, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda, bu durumu derhal RAKLET’e bildirecektir. KULLANICI, YAZILIM üzerinden tarafından yapılan içerik paylaşımlarının, iletişimlerin ve düzenlenen bağış kampanyası, etkinlik ve diğer her türlü faaliyetlerin hukuka uygun olduğunu, gerekli her türlü iznin alındığını, bu içerik ve faaliyetler sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve idari sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. RAKLET’in veya Raklet LLC’nin, YAZILIM ve SİTE üzerinden gerçekleştirilen içerik paylaşımlarının, iletişimlerin veya faaliyetlerin hukuka uygunluğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. KULLANICI, YAZILIM’ı yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve YAZILIM’a ilişkin olarak SİTE’de öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, kendi ve/veya yetkilendirdiği ÜYE’lerin hatalarından doğacak zararlardan münhasıran kendisi sorumludur. SÜRÜM (VERSİYON) DEĞİŞİMİ RAKLET tarafından gerekli görülmesi halinde, YAZILIM ile ilgili değişiklik ve yenilemeler merkezden yapılacak ve KULLANICI’ya otomatik olarak yansıtılacaktır. Bu güncellemeleri RAKLET haber vermeksizin gerçekleştirebilir. Sürüm değişiminde RAKLET, YAZILIMA yeni hizmetler ve fonksiyonlar ekleyebilir. Bu eklentilerin: Ücretsiz olması durumunda: KULLANICI YAZILIM içerisinde bulunan kullanım şartlarını kabul ederek yeni hizmet ve fonksiyonları kullanmaya başlayabilir. Ücretli olması durumunda: kullanımları yeni yapılacak bir sözleşmeye tabidir. FİKRİ HAKLAR İşbu Sözleşme’ye konu YAZILIM’ın tüm telif hakları münhasıran Raklet LLC’ye ait olup, RAKLET, YAZILIM üzerinde mali (işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve /veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim) ve manevi (umuma arz, adın belirtilmesi, eserde değişiklik yapılmasını yasaklama ve eserin bütünlüğünü koruma) hakları kullanma yetkisini içeren bir lisans hakkına sahiptir. Raklet LLC ve RAKLET, eser sahibi ve lisans hakkı sahibi olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan (“FSEK”) doğan her türlü hakkı kullanma yetkisine sahiptir. KULLANICI tarafından, 11. maddede belirlenen LİSANS BEDELİ’nin kısmen ya da tamamen ödenmemesi, YAZILIM’ın işbu Sözleşme’ye aykırı bir şekilde kullanılması veya herhangi bir şekilde Raklet LLC veya RAKLET’in eser ve lisans hakkı sahipliğinden kaynaklanan haklarının ihlal edilmesi veya üçüncü kişiler tarafından ihlal edilmesine sebebiyet verilmesi halinde, KULLANICI, 1 yıllık LİSANS BEDELİ’nin üç katından aşağı olmamak üzere Raklet LLC ve RAKLET’in her türlü zararını karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Raklet LLC ve RAKLET’in, KULLANICI ve/veya mütecaviz üçüncü kişilere karşı FSEK madde 66 ve devamı hükümleri uyarınca dava açma hakkı saklıdır.. MALİ HÜKÜMLER KULLANICI, YAZILIM’ı kullanımı karşılığında, 1 (bir) aylık ücretsiz DENEME SÜRECİ’nin ardından, aylık ..................... EURO + KDV LİSANS BEDELİ’ni avans olarak ödemekle yükümlüdür. KULLANICI, Sözleşme’nin yenilendiği dönemde yürürlüğe girmek şartıyla, 1 aylık sürenin bitiminden 5 gün önce RAKLET’e bildirimde bulunmak şartıyla Sözleşme’nin eki kabul edilen paketler arasında değişiklik yapabilir. YAZILIM’a ilişkin lisans bedeli, paketler, ödeme koşulları ve yürürlük tarihleri SİTE’nin ilgili bölümlerinde ilân edilecektir. Değişiklik yapılması halinde ilgili değişiklik Sözleşme’nin yenilenmesi ile birlikte yürürlüğe girecektir. KULLANICI’nın söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme 12/e maddesi uyarınca KULLANICI tarafından feshedilebilir. KULLANICI, birer aylık dönemlerin bitiminden önce müteakip aya ait LİSANS BEDELİ’ni ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, RAKLET, müteakip ayda ödeme yapılıncaya kadar YAZILIM’ın KULLANICI ve ÜYELER tarafından kullanılmasını engelleme ve/veya 12/f maddesinde düzenlenen fesih hakkını kullanma hakkına sahiptir. KULLANICI, döviz kurlarından meydana gelen artışları gerekçe göstererek uyarlama talebinde bulunamaz. Bu hüküm, Sözleşme’nin 4. madde hükmü uyarınca birer aylık süreler halinde yenilenmesi halinde müteakip aylarda da uygulama alanı bulur. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ ve SONUÇLARI Sözleşme, taraflarca, birer aylık dönemlerin sonunda etki doğurmak üzere 15 gün önceden karşı tarafa yazılı bildirimde bulunmak suretiyle herhangi bir tazminata mahal olmaksızın feshedilebilir. KULLANICI, DENEME SÜRECİ’ni takiben YAZILIM’ı kullanmak istemezse, DENEME SÜRECİ’nin bitiminden 5 gün önce bu keyfiyeti RAKLET’e bildirerek sözleşmeyi herhangi bir tazminata mahal olmaksızın sona erdirebilir. Sözleşme süresi boyunca, taraflardan herhangi birinin sözleşmeyi esaslı bir şekilde ihlâl etmesi halinde, diğer taraf, noter kanalı ile göndereceği bir uyarı ile durumun düzeltilmesini talep eder. İhlâl eden taraf ihtarnamenin tebliğinden itibaren 15 gün içinde aykırılığı gidermez ise, diğer taraf sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme ve her türlü zararının tazminini talep etme yetkisine sahip olur. Taraflardan herhangi birinin iflâs, iflâs erteleme, tasfiye veya konkordato sürecine girmesi veya fiili aciz halinde olması durumunda, diğer taraf sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal feshedebilir. RAKLET tarafından LİSANS BEDELİ’nde yapılacak değişiklik ve diğer yeni düzenlemelerin KULLANICI’ya bildirilmesini ve/veya SİTE’de ilân edilmesini müteakip bu değişiklikleri kabul etmeyen KULLANICI, 1 aylık Sözleşme süresinin sonunda etki doğurmak üzere Sözleşme’nin bitiminden 5 gün önce yapılacak yazılı bildirim ile Sözleşme’yi feshedebilir. LİSANS BEDELİ’nin Sözleşme’de belirlenen koşullarda ve süresinde eksiksiz olarak ödenmemesi halinde, RAKLET Sözleşme’yi haklı sebeple derhal feshedebilir. Sözleşmenin RAKLET tarafından haklı nedenlerle feshi ve YAZILIM’ın kullanıma kapanması halinde doğan tüm zararlardan KULLANICI sorumludur. MÜCBİR SEBEP Bu sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle mevcut olmayan ve öngörülemeyen ve tarafların denetimi dışında gelişerek bu Sözleşme çerçevesinde taraflarda üstlenilen yükümlülük ve sorumlulukların kısmen ya da tamamen yerine getirilmesini olanaksız hale getiren (örneğin grevler, lokavtlar, doğal afetler, salgınlar, yangın, patlamalar, isyanlar, savaş, askeri harekatlar, vb) durumlardır. Yukarıdaki yükümlülüklerini yerine getiremeyen ya da bunları geciktiren taraf, mücbir sebebin ortaya çıkmasından sonra en geç 5 gün içinde diğer tarafı derhal yazılı olarak bilgilendirmelidir. Her iki taraf da, mücbir sebep durumunun kesintisiz 90 gün sürmesi durumunda sözleşmeyi feshetme hakları olduğunu, ancak sözleşmenin yerine getirilmemesi ya da geç getirilmesi nedeniyle uğradıkları zararları talep edemeyeceklerini kabul eder. VERGİLER İşbu sözleşmenin akdedilmesinden doğan damga vergisi dahil her türlü harç, resim ve vergi KULLANICI tarafından ödenecektir. UYUŞMAZLIK İşbu Sözleşme’nin ifasından kaynaklanan ya da Sözleşme ile ilgili ortaya çıkan geçerlilik, yorum, yürütme, ihlal de dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın her türlü uyuşmazlığın çözümü İstanbul mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkisindedir ve Türk hukukuna göre hükme bağlanacaktır. BÜTÜNLEYİCİ ANLAŞMA Yukarıda tesis edilen hükümler ve Eklerin içeriği, Taraflar arasında söz konusu metinlerde bahsedilen konu tahtında bir bütünleyici anlaşma teşkil etmektedir. Şayet, işbu sözleşmenin bir veya daha fazla hükmü herhangi bir yargı yetkisi veya mahkeme tarafından geçersiz veya uygulanamaz bulunursa, bu durum işbu belgede taahhüt edilen ve tam olarak yürürlükte kalacak olan diğer hükümleri geçersiz kılmaz. İşbu sözleşme 16 madde ve eki sipariş formu ile kredi kartı ödeme formundan ibarettir. Sözleşmenin ekleri sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu sözleşme taraflarca tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ........................................ tarihinde karşılıklı mutabakat ile akdedilmiştir. Raklet Yazılım Ticaret Limited Şirketi adına Gönen Eren Gerçek Karakuş